Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen

Debita Incasso               de vennootschap onder firma Debita Incasso, gevestigd aan Kwelkade 17, 4001 RK Tiel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66945186, de gebruikster van deze algemene voorwaarden

Opdrachtgever               iedere (rechts)persoon die met Debita Incasso een Overeenkomst heeft gesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigd(n), rechtsverkrijgende(n), en erfgenamen

Overeenkomst               de overeenkomst tussen Debita Incasso en de Opdrachtgever

Debiteur                          de schuldenaar/schuldenaren van de Opdrachtgever

Hoofdsom                       het door de Opdrachtgever aan Debita Incasso ter incasso aangeboden bedrag

Vordering                       het op enig moment volledig openstaande bedrag inclusief alle kosten en rente

Verschotten                    alle door derden en/of Debita Incasso gemaakte en/of betaalde kosten ten behoeve van de vordering of een opdracht van Opdrachtgever

Geïncasseerde bedrag  alle door of namens Debita Incasso geïncasseerde bedragen; alle door de Opdrachtgever geïncasseerde bedragen; alle door de Opdrachtgever opgemaakte creditnota’s die op de Hoofdsom in mindering strekken; alle retour ontvangen zaken, waarbij de waarde van deze zaken naar objectieve maatstaven wordt vastgesteld

Voorwaarden                  deze algemene voorwaarden van Debita Incasso

 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten, jaarkaarten en rechtsbetrekkingen van Debita Incasso tot het verlenen van pre-incasso dienstverlening, juridische dienstverlening en het incasseren van vorderingen. Hieronder wordt mede begrepen de Overeenkomsten die Debita Incasso met derden sluit, waarbij door die derden afwijkende voorwaarden zijn bedongen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet geldig, deze worden door Debita Incasso nadrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Debita Incasso en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 5. Debita Incasso is gerechtigd een lopende opdracht, inclusief alle rechten en plichten over te dragen aan een derde.

 

Artikel 3 Totstandkoming van een Overeenkomst

 1. Alle offertes van Debita Incasso zijn geheel vrijblijvend. Hierbij geldt verder dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Debita Incasso ontlenen.
 2. De offertes worden ook als aanvaard beschouwd, indien de Opdrachtgever naar aanleiding van de offertes opdrachten instuurt.
 3. Een Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, nadat Opdrachtgever aan Debita Incasso de bescheiden en gegevens heeft verschaft die benodigd zijn voor het opzetten van een dossier. De datum waarop de Overeenkomst geacht wordt tot stand te zijn gekomen, is de datum waarop het dossier in het systeem wordt aangemaakt dan wel de datum waarop de opdracht aan Opdrachtgever wordt bevestigd.
 4. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één Opdrachtgever, dan is iedere Opdrachtgever hoofdelijk verbonden voor de aangegane verplichting jegens Debita Incasso.

 

Artikel 4 Tarieven

 1. Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen in de Overeenkomst en deze Voorwaarden van Debita Incasso. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen (al dan niet met derden ten behoeve van de Opdrachtgever) zijn bindend.
 2. Betalingen van de Debiteur aan Debita Incasso, dan wel rechtstreeks aan de Opdrachtgever, strekken in eerste instantie ter voldoening van de (incasso)kosten en de Verschotten, vervolgens op de rente en als laatste op de rentedragende Hoofdsom.
 3. De tarieven gelden ongeacht of de kosten op de Debiteur verhaald kunnen worden en/of door de rechtbank worden afgewezen dan wel gematigd worden.
 4. Indien de Opdrachtgever bij een uit handen gegeven zaak op welke wijze dan ook de betaling zelf regelt, de behandeling frustreert, of de overgedragen vordering om wat voor reden dan ook terugvraagt/intrekt, is een provisie aan Debita Incasso verschuldigd. Deze provisie wordt berekend als ware het dat de gehele vordering is geïncasseerd, zulks te vermeerderen met de (bureau)kosten en de eventuele verschuldigde Verschotten.
 5. Alle in deze Voorwaarden genoemde tarieven en kosten zijn exclusief de daarvoor verschuldigde omzetbelasting.

 

Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever verplicht zich om bij de verstrekking van een opdracht, dan wel op eerste verzoek van Debita Incasso, alle noodzakelijke en wenselijke gegevens en bewijsstukken ter hand te stellen zoals een kopie van de Overeenkomst, een recente en correcte specificatie van de vordering, een eventueel bewijs van schulderkenning, facturen, eventuele gewisselde correspondentie en de Naam Adres Woonplaats-gegevens van Debiteur.
 2. Opdrachtgever is alvorens een Hoofdsom aan Debita Incasso te verstrekken, gehouden de Debiteur conform de geldende wet en regelgeving in gebreke te stellen.
 3. De Opdrachtgever zal Debita Incasso direct op de hoogte brengen omtrent eventueel ontvangen betalingen, adreswijzigingen, verandering van omstandigheden, correspondentie en/of andere contacten tussen haar en de Debiteur.
 4. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle ter uitvoering van een Overeenkomst aan Debita Incasso ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
 5. Betalingen (en/of de waarde van retour ontvangen zaken) van de Debiteur die bij de Opdrachtgever binnenkomen (dan wel doorgevoerde creditfacturen) dienen maximaal één week na ontvangst schriftelijk of op digitale wijze te worden doorgegeven aan Debita Incasso. Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening en/of de datum van de creditnota.
 6. De Opdrachtgever dient, na het verstrekken van de opdracht, contacten met de Debiteur zoveel mogelijk te beperken en deze in alle gevallen direct naar Debita Incasso te verwijzen. Er zal door de Opdrachtgever hoe dan ook niet eerder dan na ruggespraak met Debita Incasso afspraken met de Debiteur worden gemaakt aangaande de ter incasso aangeboden vordering.
 7. Indien de Opdrachtgever de hierboven genoemde voorwaarden niet in acht neemt, is Debita Incasso gerechtigd de opdracht te weigeren dan wel terug te geven en de zaak met Opdrachtgever af te wikkelen als ware het dat deze volledig zou zijn geïncasseerd of dat de opdracht volledig zou zijn uitgevoerd. Bovendien zal Debita Incasso haar werkzaamheden mogen opschorten dan wel tengevolge van deze nalatigheid alle door haar gemaakte extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening mogen brengen.

 

Artikel 6 Inspanningsverplichting, volmacht, Verschotten

 1. Debita Incasso zal ter zake van de al aan haar verstrekte opdrachten zich naar beste kunnen inspannen. Zij zal bij haar dienstverlening alleen gebruik maken van wettelijk toegestane middelen en zal daarbij de algemeen aanvaarde maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen in acht Debita Incasso levert te allen tijde een inspanningsverplichting en is daarmee nooit gehouden tot het behalen van een bepaald resultaat.
 2. Debita Incasso is naar eigen inzicht gerechtigd opdrachten geheel dan wel gedeeltelijk te weigeren dan wel te retourneren wegens oninbaarheid of omdat er redelijkerwijs van mag worden uitgegaan dat het verhaal van de vordering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt een incasso-opdracht aan Debita Incasso als een volmacht tot het treffen van rechtsmaatregelen die Debita Incasso nuttig voorkomen om een effectieve incasso te bewerkstelligen.
 4. Verschotten zijn altijd voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen (al dan niet met derden ten behoeve van Opdrachtgever).
 5. Debita Incasso is gerechtigd de door de Opdrachtgever aangeleverde Hoofdsom te verhogen met de buitengerechtelijke incassokosten en de verschuldigde renten. Debita Incasso vergoedt zelf geen rente over bedragen die om wat voor reden dan ook onder haar zijn.
 6. Debita Incasso is gerechtigd en gemachtigd om bij haar dienstverlening gebruik te maken van de diensten van derden (waaronder gerechtsdeurwaarders, informatiebureaus, juristen, enz). Debita Incasso is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
 7. Debita Incasso zal voor zover wettelijk toegestaan de door haar, dan wel door derden, gemaakte en/of betaalde kosten en Verschotten trachten te verhalen op de Debiteur.
 8. Indien en voor zover Verschotten niet op Debiteur verhaald kunnen worden, worden deze in rekening gebracht bij de Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen (al dan niet met derden ten behoeve van de Opdrachtgever).
 9. Voor het treffen van maatregelen kan een kostenvoorschot worden gevraagd, welk voorschot bij de afwikkeling van de (incasso-)opdracht met Opdrachtgever of wordt verrekend. Tevens is Debita Incasso gerechtigd de aan haar in het kader van een (incasso)-opdracht door derden in rekening gebrachte kosten, tussentijds aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Over ontvangen voorschotbedragen wordt geen rente vergoed.
 • De Opdrachtgever ontvangt na sluiting van het dossier schriftelijk een financiële verantwoording. Het dossier zal worden afgewikkeld binnen 4 weken na algehele voldoening of binnen 4 weken nadat is vastgesteld dat geen verdere resultaten zijn te bereiken.

 

Artikel 7 Betalingsverplichtingen

 1. De Opdrachtgever zal binnen 14 dagen na het versturen van enige factuur aan zijn betalingsverplichting aan Debita Incasso voldoen.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag van de factuur maandelijks een contractuele rente van 1% (of een gedeelte daarvan) verschuldigd.
 3. De Opdrachtgever is na de vervaldag tevens gehouden buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande factuurbedrag, zulks met een minimum van € 75,-.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande vorderingen, is Debita Incasso gerechtigd haar werkzaamheden zonder nadere aankondiging op te schorten en alle stukken onder zich te houden. Debita Incasso is niet aansprakelijk voor de schade van Opdrachtgever die uit de opschorting voortvloeit.

 

Artikel 8 Voorschot en tussentijdse declaratie

 1. Debita Incasso kan ten alle tijde van de Opdrachtgever een voorschot verlangen. De hoogte van het voorschot wordt door Debita Incasso naar eigen inzicht vastgesteld.
 2. Indien voor een Opdrachtgever meerdere dossiers in behandeling zijn, wordt een eventueel positief saldo in één van de dossiers aangemerkt als voorschot, tenzij met Opdrachtgever andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt met betrekking tot tussentijdse afdracht van geïnde gelden
 3. Debita Incasso kan altijd tussentijds de gemaakte kosten, daaronder met name begrepen gemaakte Verschotten, kosten ter zake van ambtshandelingen, incassoprovisie en overige vergoedingen, bij de Opdrachtgever declareren.
 4. Debita Incasso is bevoegd de (verdere) uitvoering van de opgedragen werkzaamheden op te schorten totdat de Opdrachtgever het door Debita Incasso verlangde voorschot of de tussentijdse declaratie heeft voldaan. Hiervoor is geen afzonderlijke herinnering, aanmaning of ingebrekestelling vereist.

 

Artikel 9 Klachten

 1. Klachten over de geleverde diensten dienen door de Opdrachtgever in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de betreffende dienst schriftelijk te worden gemeld aan Debita Incasso. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Debita Incasso in staat is adequaat te reageren.
 2. Debita Incasso zal binnen 15 dagen op de klacht reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Debita Incasso de diensten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal Debita Incasso slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is gehouden Debita Incasso te vrijwaren van alle aanspraken van derden en haar te vergoeden voor de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 2. Debita Incasso is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Debita Incasso toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 3. De aansprakelijkheid van Debita Incasso is in totaliteit beperkt tot de vergoeding welke Debita Incasso voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Voor opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden. In beide gevallen geldt dat de aansprakelijkheid van Debita Incasso te allen tijde verder is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 4. Debita Incasso is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of kosten bij de Opdrachtgever of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan en voorts niet tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van Debita Incasso werkzaamheden ten behoeve van Debita Incasso verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten.
 5. In geval van overmacht is Debita Incasso niet aansprakelijk en is Debita Incasso gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen, net zolang als de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de Overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Debita Incasso of dat van door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 11 Opzegging van een Overeenkomst

 1. Zowel Debita Incasso als Opdrachtgever kunnen een Overeenkomst te allen tijde middels een aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen, met inacht-neming van een eventueel contractueel overeengekomen opzegtermijn.
 2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, dan zullen de in behandeling zijnde (incasso-)opdrachten worden voortgezet tegen de vanaf dat moment geldende tarieven en voorwaarden.
 3. Voor zover partijen zijn gebonden aan een Overeenkomst voor bepaalde tijd (al dan niet door bemiddeling van derden), wordt deze na afloop van de bepaalde termijn geacht te zijn verlengd voor een gelijke duur.

 

Artikel 12 Ontbinding/opschorting van een Overeenkomst

 1. Debita Incasso is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van redenen te ontbinden of haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten indien:
 • de Opdrachtgever wordt geliquideerd, in staat van faillissement verklaard of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en/of wanneer deze uitblijft of onvoldoende is;
 • Debita Incasso na het sluiten van de Overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
 • de Opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten, of herhaaldelijk tekort schiet in de nakoming van één of meerdere van zijn verplichtingen.
 1. Debita Incasso zal na een beëindiging zorgdragen voor een afwikkeling conform de contractuele afspraken van alle door de Opdrachtgever in behandeling gegeven (incasso)zaken, maar zij kan er ook voor kiezen haar werkzaamheden op te schorten.
 2. Opdrachtgever is gerechtigd om tot sluiting van de in behandeling zijnde dossiers te verzoeken. Debita Incasso zal in dat geval de dossiers mogen afwikkelen als ware het dat deze volledig werden geïncasseerd of de opdracht volledig werd uitgevoerd.
 3. Met het verstrekken van een opdracht aan Debita Incasso, machtigt de Opdrachtgever Debita Incasso om de Overeenkomst te beëindigen middels opzegging dan wel een specifiek dossier dat onder de Overeenkomst valt te sluiten, indien zij het maken van verdere invorderingskosten niet meer verantwoord acht. Een bijzondere volmacht is hiervoor uitdrukkelijk niet vereist.
 4. Debita Incasso heeft de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
 5. Debita Incasso is niet verplicht in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan Opdrachtgever terug te sturen tenzij anders is overeengekomen.
 6. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Debita Incasso op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten Overeenkomst van elkaar of uit een andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij er een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
 2. Partijen verplichten zich op eerste verzoek, doch in ieder geval na beëindiging van een Overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen, onmiddellijk aan de ander te retourneren dan wel te vernietigen. Debita Incasso is gerechtigd deze verplichting op te schorten, zolang de Opdrachtgever in gebreke blijft met enige betalingsverplichting.
 3. In het gegevensbestand van Debita Incasso worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van de door de Debiteur met de Opdrachtgever aangegane Overeenkomsten. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van Debita Incasso wordt gecontroleerd of de Debiteur diens financiële verplichtingen voorkomende uit de aangegane Overeenkomst niet nakomt en wordt dit gegeven door Debita Incasso in haar gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor de Debita Incasso en haar Opdrachtgevers.
 4. Debita Incasso respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte persoonsgegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van Debita Incasso.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en voorwaarden

 1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Debita Incasso is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.
 3. Eventuele geschillen worden beslecht door de op grond van de wet bevoegde rechter.
 4. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66945186 en zullen door Debita Incasso op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Debita Incasso.
 6. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.